บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

SAFETY TRAVEL INSURANCE

แผนของผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6แผน7แผน8
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง100,000200,000300,000400,000500,000700,000800,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล10,00020,000 30,000 40,000 50,000 70,000 80,000 100,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน10 21 34 45 57 81 92 116
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน16 33 50 67 83 117 135 168
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน32 65 98 131 164 230 263 329
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน50 101 151 202 252 354 405 506
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน96 194 292 390 488 684 782 978
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง100,000
ค่ารักษาพยาบาล10,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน10
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน16
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน32
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน50
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน96
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง200,000
ค่ารักษาพยาบาล20,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน21
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน33
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน65
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน101
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน194
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง300,000
ค่ารักษาพยาบาล30,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน34
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน50
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน98
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน151
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน292
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน4
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง400,000
ค่ารักษาพยาบาล40,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน45
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน67
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน131
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน202
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน390
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง500,000
ค่ารักษาพยาบาล50,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน57
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน83
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน164
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน252
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน488
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน6
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง700,000
ค่ารักษาพยาบาล70,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน81
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน117
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน230
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน354
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน684
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน7
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง800,000
ค่ารักษาพยาบาล80,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน92
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน135
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน263
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน405
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน782
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)แผน8
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล100,000
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2วัน116
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3วัน168
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7วัน329
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15วัน506
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30วัน978
หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1-85 ปีเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71-85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ำ 240 บาท (ไม่รวมภาษีและอากร)
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง การได้รับเชื้อโรค ปรสิต ศัลยกรรม การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม การแท้งลูก การรักษาฟันหรือ การรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ อาหารเป็นพิษ การปวดหลัง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การเล่นกีฬาอันตรายหรือเสี่ยงภัย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
ความคุ้มครอง:
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในระหว่างการเดินทาง สำหรับการสูญเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจ ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ และยังขยายความคุ้มครองรวมไปถึงกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บอันมีผลสืบเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
การจ่ายค่าชดเชย:
  • จ่ายชดเชยสูงสุดตามทุนประกันในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้าและสายตา (ตามข้อตกลงคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุเดินทาง)
  • จ่ายชดเชย 60% ของทุนประกัน ในกรณีการสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง
  • จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ตามวงเงินที่เลือกซื้อไว้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
การเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง I.C.U จะเพิ่มค่าชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลอีก 25% ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.