Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เนื่องจากภยันตรายและความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดขึ้นในรหว่างขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และนับวันยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคุณ มาจากสาเหตุต่างๆที่บางครั้งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ถูกโจรกรรมสินค้า ภัยจากโจรสลัด เป็นต้น ดังนนั้นการประกันภัยขนส่งสินค้า จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้เจ้าของสินค้าว่าหากสินค้าที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่นำเข้า หรือส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปนั้นได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัยก็สามารถนำเงินที่ได้รับการชดใช้ไปซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้ธรุกิจสามาถดำเนินกิจการต่อไปได้CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.