Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. ประกันภัยอุบัติเหตุ
อุบัติหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ เกิดได้กับทุกคนไม่ว่า เด็ก หรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง เราจะได้ยินการรายงานข่าวอุบัติเหตุจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ทุกวัน ดังนั้นการประกันภัยอุบัติเหตุ จึงเป็นการประกันภัยที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพภาพ หรือรับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยบริษัท จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี เพื่อผู้เอาประกันภัยสามารถทำงานหารายได้ หรือได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบากเจ็บ และถ้าผู้เอาประกันภยเสียชีวิต ค่าทดแทนหรือผลประโยชน์นั้นก็จะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์

ความคุ้มครอง
ให้ความสูญเสีย หรือ สเยหายอันเกิดจาการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ๋งเกิดจาปัจจัยภายนอกร่างกาย และโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัย

  • เสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภต้งรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น
  • การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การตัดออกจากร่างกาย หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าอวัยวะนั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป
  • ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทถพพลภาพที่ไม่สามารถรักษษให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งจะแยกเป็น ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และทุพพลภาพบางส่วน
  • การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภานใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐ หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

2. ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพเป็นการประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่บริษัทผู้รับประกันภัยให้สัญญาที่จะชดใช้หรือชดเชยค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อยามเจ็บป่วยตามวงเงินความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

3. ประกันภัยโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น สารเคมีรังสีต่างๆ รวมทั้งรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงแดฃด การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี พยาธิ การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ การรับประกทางอาหารที่มีไขมันสูง การฉีดสารเพื่อการเสริมความงามตามบริเวณร่างกาย กรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือการระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆภาวะทพโภชนาการ

การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถลดความเสื่องทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็โรคมะเร็ง โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครังแรก เงินจำนวนนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปใช้เพื่อ

  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  • เป็นเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย หรือพักฟื้น
  • เป็นค่ารักษาโรคโดยไม่จำกัดวิธีการรักษา เช่น ธรรมชาติบำบัด ชีวจิต ฯลฯ
  • เป็นทุนสำรองสำหรับครอบครัวในการณีที่เสียชีวิต

4. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจสร้างความลำบากให้เราได้ไม่น้อย เมื่อยู่ในระหว่างการเดินทางการมีหลักประกันที่อุ่นใจ ก่อนจะเริ่มการเดินทางแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่เราน่าจะใส่ใจ โดยเฉพาะเมื่อค่าใช้จ่ายในการซื้อความคุ้มครองนั้น ถูกกว่าการประกันภัยประเภทอื่นๆ ประกันอุบัติเหตุการเดินทางจะให้ความคุ้มครองได้ทั่วโลกสำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจามความบาดเจ็บ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยCONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.