บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

โครงการรักษ์บ้าน ภัยที่อยู่อาศัย FIRE INSURANCE

อัตรา=0.12%เบี้ยประกันภัย(บาท) / ปี
ทุนประกันภัย1ปี2ปี3ปี
500,0006461,1291,612
1,000,0001,2902,2573,223
1,500,0001,9353,3854,835
2,000,0002,5794,5136,446
2,500,0003,2235,6408,058
3,000,0003,8696,7699,669
3,500,0004,5137,89711,280
4,000,0005,1589,02512,892
5,000,0006,44611,28016,115
6,000,0007,73613,53719,338
7,000,0009,02515,79322,560
8,000,00010,31418,04925,783
9,000,00011,60420,30529,006
10,000,00012,89222,56032,229

ราคาประเมิน กรณีสร้างใหม่หรือของใหม่:

  1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก) ราคาประมาณ 8,000 - 12,000 บาท ต่อตารางเมตร
  2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 30% - 50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามรายการที่ 1
    * ราคาประเมินดังกล่าวข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง
  1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก) รวมถึง โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
  2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตริงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่มและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยกับผู้เอาประกันภัย
  3. ทรัพย์สินอื่นๆ(โปรดระบุ)
ความคุ้มครองมาตรฐาน (หมวด 1)
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะหรือช้าง ม้้า วัว ควาย ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) และค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง และได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยดังกล่าวข้างต้น โดยให้ความคุ้มครองตามทีระบุอยู่ในเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมข้อ 3
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวด 1)
ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ โดยจำกัดจำนวนเงินความรับผิดภัยละไม่เกิน
ความคุ้มครองภัยพิบัติ (หมวด 2) ภาคบังคับจากกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ
ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัยและธรณีพิบัติภัย ในวงเงิน 20,000.- บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
  1. การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (REPLACEMENT COST VALUATION) และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย
  2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า ภายในวงเงิน 30,000.- บาท
  3. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างที่ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากความคุ้มครองมาตรฐานกรณีที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง ชดใช้ให้

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.